english צור קשר
 
בנשיאות הרה"ג אליהו רפול שליט"א
 

דבר ראש הישיבה

השבח וההודיה לבורא עולם על הסיעתא דשמיא ללא מצרים, אותה זכינו לראות בארבעים שנות פעילות מוסדותינו – נווה ארץ. עם תקציב שנתי של 1500000$, מקיפה פעילותנו כחמישה מוסדות עם כ-450 תלמידים. נודה לה' על רב חסדיו ועל אשר נתן בידינו את הכוח והיכולת בהחזקת המוסדות, אשר אלפים מבני עדות המזרח נמנים בין בוגריו. נודה לה' על חסדיו הרבים בראותנו את בוגרי הישיבה, שגדלו לשם ולתפארת בתורה וביראת שמים. נודה לה' על ההצלחה הרבה בה ראינו, עת תלמידנו היקרים המסולאים בפז השתלבו בתפקידים חינוכיים במוסדות התורה והיראה – מורים רבנים וראשי ישיבות. נודה לה' על דור של תלמידים, הנושא בגאווה את דגלה של ההשקפה התורנית ומרימה על כס. מזמור לתודה: לשותפי הישיבה היקרים הלא הם נדיבי העם הבונים ומקימים את מוסדות התורה, וחלק להם בשותפות הידועה של יששכר וזבולון. שותפים הם להחזקת המוסדות, ושותפים הם גם – להצלחה הרבה. ואנו תפילה לבורא עולם שיהא בכוחם להמשיך בפועלם הטוב עד עולם, ונזכה כולנו שתורת משה לא.תמוש מפינו ומזרענו – אלו הבנים והתלמידים עד עולם.

גנים ותלמוד תורה
כולל אברכים
ישיבה לבוגרי תיכון בלבד
ישיבה לצעירים
 
 
דף הבית צור קשר תרום לנו
ישיבת "נוה ארץ" באר יעקב
המדריך העולמי למוסדות תורה וחסד